STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ | Otavská svatojánská společnost

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Nabídka

Svatojánský festival

Nezamyslice 20.8.22

Klenčí - 28.8.22

Horažďovice - 6.9.22

Kladruby u Stříbra - 10.9.22

Půjčovna lodí

Stanovy občanského sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

„OTAVSKÁ SVATOJÁNSKÁ SPOLEČNOST“

I.
Základní ustanovení
Sdružení Otavská svatojánská společnost je neziskovým sdružením pro postavení sochy Sv.Jana Nepomuckého na Čepickém mostě.

II.
Název a sídlo sdružení
Název sdružení: Otavská svatojánská společnost
Sídlo sdružení: Čepice 7, 342 01 Sušice

III.
Cíl činnosti
Cílem sdružení je dlouhodobě pečovat o Svatojánskou památku a tradici české národní identity.
Zajistit povolení, následně finanční prostředky na realizaci sochy sv. Jana Nepomuckého v Čepicích na mostě.
Ve znamení královského almužníka starat se též o charitativní aktivity.

K zajištění tohoto cíle může sdružení vyvíjet následující činnosti:
· Pořádání a organizování sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí
· Nakladatelskou, vydavatelskou, reklamní a propagační činnost
· Nájem a pronájem objektů
· Pořádat veřejné sbírky

IV.
Organizační struktura
Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada, kterou svolává Rada sdružení nejméně jedenkrát ročně.
Valná hromada volí Radu sdružení, která se skládá z předsedy, místopředsedy, jednatele, hospodáře a dále ze zástupců specifických komisí. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
Valná hromada schvaluje roční uzávěrku a vydává případné pozměňovací směrnice ke stanovám a je oprávněna případné změny stanov provádět. Volí revizora či revizní komisi sdružení. Revizní komise může být až tříčlenná.
Rada řídí činnost sdružení mezi valnými hromadami.
Statutárním orgánem jsou dva členové Rady, kteří mohou jednat samostatně a to: předseda a místopředseda nebo předseda a jednatel. Statutární orgán zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem a činí veškeré právní úkony s tím související.

V.
Členství ve sdružení
Členství může být řádné nebo čestné.
Řádným členem sdružení se může stát každá právnická nebo fyzická osoba, která se bude zabývat činností sdružení.
Řádný člen má právo volit a být volen do orgánů sdružení. Povinností řádného člena sdružení je platit členské příspěvky.
Čestným členem se může stát každá právnická nebo fyzická osoba, která má zájem o činnost sdružení a je společensky uznávanou osobností.
Členství ve sdružení vzniká rozhodnutím Rady sdružení.
Členství ve sdružení zaniká odstoupením ze sdružení, úmrtím, zánikem právnické osoby a nebo vyloučením.

VI.
Zásady hospodaření
Majetek sdružení Otavská svatojánská společnost slouží k realizaci cíle sdružení podle těchto stanov a vzniká zejména z dotací, grantů, darů, odkazů, dobrovolných příspěvků a sponzorstvím.
Dále z vlastní činnosti.
Sdružení vede účetnictví podle platných právních předpisů.

VII.
Zánik sdružení
Sdružení může zaniknout rozpuštěním, nebo sloučením s jiným sdružením se stejným cílem činnosti na základě rozhodnutí Valné hromady, nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.

VIII.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy jsou závazné pro Radu sdružení a všechny řádné a čestné členy.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ